EDUCACIÓ EMOCIONAL

Tal com diu l’autor Rafael Bisquerra, l'educació emocional és un procés educatiu continu i

permanent, ja que ha de ser present al llarg de tot el currículum acadèmic i en la formació

permanent al llarg de tota la vida. L'educació emocional té un enfocament del cicle vital. Al

llarg de tota la vida es poden produir conflictes que afecten l'estat emocional i que

requereixen una atenció psicopedagògica.

L'educació emocional és una forma de prevenció primària inespecífica, consistent a intentar

minimitzar la vulnerabilitat a les disfuncions o prevenir la seva ocurrència. Quan encara no hi

ha disfunció, la prevenció primària tendeix a confluir amb l'educació per maximitzar les

tendències constructives i minimitzar les destructives. Els nens i joves necessiten, en el seu

desenvolupament cap a la vida adulta, que se'ls proporcionin recursos i estratègies per

enfrontar-se amb les inevitables experiències que la vida ens depara. En definitiva es tracta de

capacitar totes les persones perquè adoptin comportaments que tinguin present els principis

de prevenció i desenvolupament humà. Aquí la prevenció està en el sentit de prevenir

problemes com a conseqüència de pertorbacions emocionals. Se sap que tenim pensaments

autodestructius i comportaments inapropiats com a conseqüència d'una manca de control

emocional.

D'altra banda es proposa el desenvolupament humà, és a dir, el desenvolupament personal i

social, o dit d'una altra manera: el desenvolupament de la personalitat integral de l'individu.

Això inclou el desenvolupament de la intel·ligència emocional i la seva aplicació en les

situacions de la vida. Per extensió això implica fomentar actituds positives davant la vida,

habilitats socials, empatia, etc., Com a factors de desenvolupament de benestar personal i

social. L'educació emocional té com a objecte el desenvolupament de les competències

emocionals, de la mateixa manera com es pot relacionar la intel·ligència acadèmica com el

rendiment acadèmic. La intel·ligència és una aptitud, el rendiment és el que un aconsegueix,

la competència indica en quina mesura el rendiment s'ajusta a uns patrons determinats. De

forma anàloga es pot considerar que la intel·ligència emocional és una capacitat (que inclou

aptitud i habilitat), el rendiment emocional representaria l'aprenentatge. Es dóna

competència emocional quan un ha assolit un determinat nivell de rendiment emocional

(Mayer i Salovey, 1997; Saarni, 1988).

 

Els objectius generals de l’educació emocional es poden resumir en els següents termes:

- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions

- Identificar les emocions dels altres.

- Desenvolupar l'habilitat de controlar les pròpies emocions.

- Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives

- Desenvolupar l'habilitat per generar emocions positives

- Desenvolupar una major competència emocional

- Desenvolupar l'habilitat d'automotivació.

- Adoptar una actitud positiva davant la vida.

- Aprendre a fluir

- Desenvolupament de la presa de decisions.

-Potenciar la responsabilitat.

D'aquests objectius generals es poden derivar altres objectius més específics, en funció del

context d'intervenció. Alguns exemples són:

- Desenvolupar la capacitat per controlar l'estrès, l'ansietat i els estats depressius.

- Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu.

- Potenciar la capacitat per ser feliç.

- Desenvolupar el sentit de l'humor.

- Desenvolupar la capacitat per diferir recompenses immediates en favor d'altres de més nivell

però a llarg termini.

- Desenvolupar la resistència a la frustració.

- Millora de la resiliència.

- Desenvolupar el lideratge i la cooperativitat.

- Fomentar la cohesió de grup.

- Adoptar actitud empatica.

 

Els cavalls, són uns animals socials, com els humans. Que necessiten d’altres essers per viure.

És aquesta la primera ajuda que ens poden oferir. Ja que és per la seva generositat que ens

permetran formar part de la seva manada. Però també és bo, que la comunicació, rols,

emocions, reaccions, … són molt diferents a les dels humans. Com a persones no podem

esperar que reaccionin com volem en alguna actuació nostre. I és això que provoca emocions,

sorpreses, motivació, genera canvis, creativitat….

Els cavalls tenen papers definits a la seva manada, tenen diferents personalitats,

temparaments i humors com els humans. A més, els cavalls són molt sensibles a la

comunicació no verbal i responen de manera reflexa als missatges no verbals que reben dels

participants. És per l’efecte mirall que els cavalls en donaran la informació de com estem

actuant.

A través del joc amb els cavalls, enfortim la motivació per a realitzar l’objectiu del joc, millorar

les habilitats socials tant amb companys com amb els cavalls, la buscada d’autonomia, la

vivència i creixement personal amb molts valors incorporats.

 

Enfoquem les sessions d'educació emocional amb grup a escoles de primària i secundària, centres oberts o altres centres interessats el treball emocional.

El grup ha de ser de màxim 15 perosones.

Les sessions són d'una hora i mitja i es recomana fer-ne 6-8 amb cada grup.