EDUCACIÓ EMOCIONAL

Tal com diu l’autor Rafael Bisquerra, l'educació emocional és un procés educatiu continu i permanent, ja que ha de ser present al llarg de tot el currículum acadèmic i en la formació permanent al llarg de tota la vida. L'educació emocional té un enfocament del cicle vital. Alllarg de tota la vida es poden produir conflictes que afecten l'estat emocional i que requereixen una atenció psicopedagògica.

L'educació emocional és una forma de prevenció primària inespecífica, consistent a intentar minimitzar la vulnerabilitat a les disfuncions o prevenir la seva ocurrència. Quan encara no hi ha disfunció, la prevenció primària tendeix a confluir amb l'educació per maximitzar lestendències constructives i minimitzar les destructives. Els nens i joves necessiten, en el seu desenvolupament cap a la vida adulta, que se'ls proporcionin recursos i estratègies per enfrontar-se amb les inevitables experiències que la vida ens depara. En definitiva, es tracta de capacitar totes les persones perquè adoptin comportaments que tinguin presents els principis de prevenció i desenvolupament humà. Aquí la prevenció està en el sentit de prevenir problemes com a conseqüència de pertorbacions emocionals. Se sap que tenim pensaments autodestructius i comportaments inapropiats com a conseqüència d'una manca de control emocional.

D'altra banda es proposa el desenvolupament humà, és a dir, el desenvolupament personal i social o, dit d'una altra manera, el desenvolupament de la personalitat integral de l'individu.

Això inclou el desenvolupament de la intel·ligència emocional i la seva aplicació en les situacions de la vida. Per extensió això implica fomentar actituds positives davant la vida, habilitats socials, empatia, etc. com a factors de desenvolupament de benestar personal i social. L'educació emocional té com a objecte el desenvolupament de les competències emocionals, de la mateixa manera com es pot relacionar la intel·ligència acadèmica com elrendiment acadèmic. La intel·ligència és una aptitud, el rendiment és el que un aconsegueix, la competència indica en quina mesura el rendiment s'ajusta a uns patrons determinats. De forma anàloga es pot considerar que la intel·ligència emocional és una capacitat (que inclou aptitud i habilitat), el rendiment emocional representaria l'aprenentatge. Es dona competència emocional quan s’ha assolit un determinat nivell de rendiment emocional.

(Mayer i Salovey, 1997; Saarni, 1988)

Els objectius generals de l’educació emocional es poden resumir en els següents termes:

 

- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.

 

- Identificar les emocions dels altres.

 

- Desenvolupar l'habilitat de controlar les pròpies emocions.

 

- Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.

 

- Desenvolupar l'habilitat per generar emocions positives.

 

- Desenvolupar una major competència emocional.

 

- Desenvolupar l'habilitat d'automotivació.

 

- Adoptar una actitud positiva davant la vida.

 

- Aprendre a fluir.

 

- Desenvolupar la presa de decisions.

 

-Potenciar la responsabilitat.

 

D'aquests objectius generals es poden derivar altres objectius més específics, en funció del context d'intervenció. Alguns exemples són:

 

- Desenvolupar la capacitat per controlar l'estrès, l'ansietat i els estats depressius.

 

- Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu.

 

- Potenciar la capacitat per ser feliç.

 

- Desenvolupar el sentit de l'humor.

 

- Desenvolupar la capacitat per diferir recompenses immediates en favor d'altres de més nivell però a llarg termini.

 

- Desenvolupar la resistència a la frustració.

 

- Millorar la resiliència.

 

- Desenvolupar el lideratge i la cooperativitat.

 

- Fomentar la cohesió de grup.

 

- Adoptar actitud empàtica.

Els cavalls són uns animals socials, com els humans, que necessiten d’altres éssers per viure.

És aquesta la primera ajuda que ens poden oferir, ja que per la seva generositat ens permetran formar part de la seva manada; però també és cert que la comunicació, rols, emocions, reaccions … són molt diferents de les dels humans. Com a persones no podem esperar que reaccionin com volem en alguna actuació nostra, i això provoca emocions, sorpreses, motivació, genera canvis, creativitat….

Els cavalls tenen papers definits a la seva manada, tenen diferents personalitats, temperaments i humors, com els humans. A més, els cavalls són molt sensibles a la comunicació no verbal i responen de manera reflexa als missatges no verbals que reben dels participants. És per l’efecte mirall que els cavalls ens donaran la informació de com estem actuant.

A través del joc amb els cavalls enfortim la motivació per realitzar l’objectiu del joc, millorar les habilitats socials, tant amb companys com amb els cavalls, la buscada d’autonomia, la vivència i creixement personal amb molts valors incorporats.

Enfoquem les sessions d'educació emocional en grup a escoles de primària i secundària, centres oberts o altres centres interessats en el treball emocional.

 

El grup ha de ser de 15 persones màxim.

 

Les sessions són d'una hora i mitja i es recomana fer-ne entre 6-8 amb cada grup.

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari